Jakie informacje znajdują się w tym dokumencie?

Polityka prywatności zawiera wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach i celach, w jakich je przetwarzamy.

Polityka składa się z czterech części:

I. SŁOWNIK POJĘĆ

  • Sprzedawca, Sprzedający, Administrator danych – PRZEMYSŁAW SZOPA. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Św. Rocha 99, 35-330 Rzeszów, NIP: 8133723575, Regon: 364806110, nr tel.: 533 867 707, adres e-mail: info@velopoint.pl.
  • Sklep, Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.velopoint.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
  • Kupujący, Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
  • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) Kodeksu Cywilnego).
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
  • Niniejszy Regulamin określa:
   • procedurę składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży,
   • zmianę i czas realizacji Zamówienia,
   • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
   • sposoby zapłaty, ceny,
   • warunki dostawy Towarów,
   • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
   • procedurę składania reklamacji,
   • zasady ochrony danych osobowych,
   • zasady rejestracji w Sklepie,
   • warunki techniczne,
   • postanowienia końcowe.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

  • Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
  • Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”.
  • Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w potwierdzającej wiadomości e-mail (zgodnie z art. 66(1) §1 kodeksu cywilnego). Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia nie stanowi jeszcze akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca niezwłoczne, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po otrzymaniu Zamówienia, dokonuje weryfikacji możliwości realizacji Zamówienia, w tym zwłaszcza dostępności Towaru – i powiadamia Kupującego czy akceptuje Zamówienie. W przypadku akceptacji Zamówienia - następuje zawarcie pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży Towaru, z zastrzeżeniem pkt. VII.
  • W przypadku, gdyby okazało się że termin wskazany w ust. 4 jest niewystarczający – Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o jego wydłużenie.
  • Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie internetowej www.velopoint.pl.

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  • Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do chwili nadania przez Sprzedawcę przesyłki z zamówionym Towarem. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą lub wysłanie e-maila na adres info@velopoint.pl.
  • Informacja o dostępności Towaru jest wyświetlana przy każdym Towarze.
  • Czas realizacji Zamówienia jest sumą czasu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki dostawcy, a także czasu dostawy przesyłki przez dostawcę do Klienta. Czas ten określony jest przy opisie poszczególnych Towarów i w żadnym przypadku nie przekracza 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
  • W przypadkach wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy - termin realizacji Zamówienia określony zgodnie z ust. 3 powyżej może ulec wydłużeniu, do 30 dni, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Kupujący może w szczególności anulować Zamówienie (odstąpić od zawartej umowy), na zasadach określonych w pkt. IV Regulaminu.
  • Zamówienie złożone - nieopłacone przechodzi w rezerwację do 2 dni roboczych. Jeśli klient nie skontaktuję się w tym terminie ze sklepem w celu uregulowania opłaty, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
  • Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Towarów. Czas realizacji takiego zamówienia równy jest czasowi realizacji zamówienia odnoszącego się do Towaru dostępnego w najpóźniejszym terminie (zgodnie z wartością wyświetlaną przy opisie Towaru).
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

IV. 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZAMIANA TOWARU

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza dołączonego do zakupu, wypełnionego, zeskanowanego i wysłanego wiadomością e-mail, na adres info@velopoint.pl lub w formie papierowej dołączając do zwracanego towaru na adres VELOPOINT Ul. Witolda 8B, 35-302 Rzeszów.
 • Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej zapłaty, jeśli płatność była wykonywana przelewem tradycyjnym na konto sklepu jest to zwrot na konto, koniecznym jest wskazanie numeru konta do zwrotu.
 • Jeśli zamówienie było opłacone przez serwis mBank payNow, zwrot zostanie dokonany w tej samej formie co płatność, czyli za pośrednictwem serwisu mBank payNow.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego" albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 • Konsument zobowiązany jest do dołączenia do zwrotu dowodu zakupu (paragonu lub faktury vat) lub innego dokumentu potwierdzającego zakup, jeśli nie jest w stanie dołączyć paragonu lub faktury vat. W takim wypadku należy dołączyć oświadczenie, na którym opisujemy powód niedołączenia paragonu lub faktury vat, podpisanego, zeskanowanego i wysłanego wiadomością e-mail, na adres info@velopoint.pl lub w formie papierowej dołączając do zwracanego towaru na adres VELOPOINT Ul. Witolda 8B, 35-302 Rzeszów.
 • Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  - dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów --wysyłki Towaru przez Klienta do Sprzedającego),
  - kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.). Dotyczy to w szczególności umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; - jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, konieczność wyboru takiego sposobu zwrotu, by Towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem płatności za koszty dostawy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Sprzedający nie otrzyma wszystkich niezbędnych do zwrotu informacji tj. paragonu/dowodu zakupu, wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu, może wstrzymać się ze zwrotem do momentu otrzymania niezbędnych dokumentów.
 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Niezależnie od powyższego, Konsument w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego towaru lub inny towar dostępny w Sklepie, za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku zamiany Towaru – pkt. IV ust. 3-10 stosuje się odpowiednio.

V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

  • Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
   • płatność z góry:
    • poprzez serwis payNow mBank – w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży Towaru
    • przelew tradycyjny na konto sklepu: mBank 63 1140 2004 0000 3002 7934 0508
    • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
     Dostępne formy płatności:
     Karty płatnicze:
     * Visa
     * Visa Electron
     * Mastercard
     * MasterCard Electronic
     * Maestro
   • leasing poprzez serwis LeaseLink
  • Dostępność poszczególnych sposobów zapłaty, w tym zwłaszcza płatności „za pobraniem”, może być uzależnione od wybranego sposobu dostawy Towaru.
  • Szczegółowa informacja w kwestii dostępności poszczególnych sposobów zapłaty, a także powiązanych z nimi opłat, jest zawarta na stosownej podstronie Sklepu, a także wyświetlana przez Sklep w trakcie procedury składania Zamówienia (zob. § II powyżej).
  • W przypadku płatności „z góry” albo w systemie ratalnym (pkt. V ust. 1.2 i 1.3 regulaminu), zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” (pkt. V ust. 1.1) – z chwilą dostawy Towarów.

VI. ZAMÓWIENIE ROWERÓW Z OPCJĄ ODBIORU W SERWISOWYCH PUNKTACH ODBIORU

  • Sprzedawca umożliwia Klientom zakup roweru z dostawą do Serwisu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia. Dostawa do Serwisu wiąże się z koniecznością zawarcia z Serwisem odpłatnej umowy w przedmiocie montażu zakupionego Towaru (roweru) według cennika usług Serwisu, który dostępny jest w procesie dokonywania jego wyboru.
  • Umowa sprzedaży Towaru zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w przypadku opisanym w § VI ust. 1 powyżej - obejmuje sprzedaż roweru przez Sprzedawcę wraz z dostawą do Serwisu. Usługa montażu realizowana jest przez Serwis, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Serwisem a Klientem. Sprzedawca nie jest stroną umowy w przedmiocie montażu Towaru (roweru).
  • By dokonać w/w zamówienia Klient dokonuje zamówienia towaru zgodnie z procedurą określoną w § II niniejszego regulaminu.
  • Przy wyborze sposobu dostawy, w koszyku zamówienia, Klient wybiera opcję „Odbiór w punkcie – rower gotowy do jazdy”.
  • Klient nie ponosi kosztu dostawy w przypadku wyboru dostawy do Serwisu. Klient ponosi koszt montażu wg cennika usług Serwisu lub na innych warunkach uzgodnionych bezpośrednio z Serwisem.
  • Sprzedawca dostarcza Towar do wskazanego Serwisu, w terminie realizacji określonym w § III powyżej. Serwis dokonuje montażu roweru w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania roweru lub na innych warunkach uzgodnionych bezpośrednio z Serwisem.
  • Klient zostaje poinformowany o możliwości odbioru roweru w drodze wiadomości e-mail lub telefonicznie, po przygotowaniu roweru przez Serwis.
  • Klient zobowiązany jest do odbioru roweru w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Sprzedawcę informacji o dokonanym montażu roweru.
  • Serwisy dokonują montażu roweru wyłącznie zgodnie ze specyfikacją producenta dotyczącą zakupionego roweru. W przypadku żądania przez Klienta realizacji dodatkowych usług (np. zamontowania dodatkowych, innych elementów konstrukcyjnych i akcesoriów, które nie są uwzględnione w cenniku Serwisu) należy skontaktować się z Serwisem lub Sprzedawcą celem weryfikacji kosztów usługi.
  • Sklep internetowy nie udostępnia możliwości płatności przy odbiorze za rower z opcją odbioru w Serwisie. Jedynym możliwym sposobem płatności jest przedpłata.
  • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić towar na adres Sprzedawcy wskazany w § I pkt 1 regulaminu (a nie do Serwisu). Do odstąpienia od umowy przez Klienta stosują się postanowienia określone w § IV regulaminu.
  • Podmiotem upoważnionym do rozpatrywania reklamacji z tytułu wady Towaru jest Sprzedawca, a z tytułu wady usługi montażu - Serwis.
  • W przypadku Towarów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu można kierować do podmiotu będącego gwarantem. Warunki gwarancji oraz dane gwaranta określa zasadniczo oświadczenie lub dokument gwarancyjny.

VII. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

  • Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób, określony w procedurze składania Zamówienia. Sprzedawca udostępnia w ramach Sklepu następujące sposoby dostawy: a) przesyłka kurierska, b) paczkomat Inpost 24/7 lub c) dostawa do Serwisu (Stacjonarnego Punktu Odbioru).
  • Kupujący winien w miarę możliwości zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
  • W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Jeśli to możliwe należy dokonać udokumentowania uszkodzenia poprzez wykonanie fotografii uszkodzeń i dołączenie jej do zgłoszenia. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sprzedawcy.
  • Dokonanie czynności wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej nie warunkuje odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru, ale może przyspieszyć realizację procedury reklamacyjnej.
  • Dostępność poszczególnych sposobów dostawy, w tym zwłaszcza dostawy do Serwisu, może być uzależnione od Towarów których dotyczy Zamówienie.
  • Szczegółowa informacja w kwestii dostępności poszczególnych sposobów dostawy, a także powiązanych z nimi opłat, jest zawarta na stosownej podstronie Sklepu, a także wyświetlana przez Sklep w trakcie procedury składania Zamówienia (zob. § II powyżej).
  • Adres, na który Towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

  • W trakcie realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.
  • Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wiadomości email, przesyłanej Kupującemu w terminie 14 dni od wydania Towaru. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany w formie papierowej za pośrednictwem poczty; w tym celu prosimy o kontakt z infolinią. Do zakupionego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji i udostępnia taki dokument.
  • Sprzedawca prowadzi sprzedaż rowerów wysyłanych na trzy sposoby: rower do samodzielnego montażu, rower wstępnie złożony i wyregulowany oraz odbiór roweru złożonego przez Serwis w wybranym punkcie odbioru. Klient podczas składania zamówienia wybiera formę dostawy roweru, która mu odpowiada. W przypadku gdy Kupujący dokonuje montażu roweru we własnym zakresie, Kupujący powinien dokonać tego według instrukcji dostarczonej z rowerem przez Sklep Internetowy. Zalecane jest wykonanie lub sprawdzenie poprawności montażu przez profesjonalny serwis rowerowy.

IX. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

  • Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556(1)-556(3) Kodeksu cywilnego.
  • Reklamacja może być złożona w szczególności na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
  • Przed wysłaniem towaru Kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.
  • Reklamowany towar odbierany jest od Klienta za pośrednictwem kuriera współpracującego ze Sprzedawcą i na koszt Sprzedawcy.
  • Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  • Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji.
  • Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu, które uniemożliwi jego uszkodzenie.
  • Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
  • Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
  • Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez Kupującego niebędącego Konsumentem, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (o ile taka gwarancja została udzielona).
  • Sprzedawca poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
  • Zastosowanie się do wymogów zawartych w §VII ust. 2 i 3 oraz § IX ust. 2-11 powyżej nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
  • 2 lata – okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, liczony od dnia wydania towaru.

X. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  • Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
  • Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, wypełnieniem obowiązku podatkowego, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
  • Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
  • Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
  • Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupujących celem:
   • Wykonania czynności co do których Kupujący wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
   • Wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
   • Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego czyli Kupujących.
   • Promowania towarów lub usług własnych, prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

XI. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Definicje
   • Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie:
    • treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.velopoint.pl
    • usługi „Konto klienta”
    • usługi „Formularz kontaktowy”
    • usługi „Dodawanie opinii o zakupionych produktach”
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną
   • Konto klienta. Na stronach serwisu www.velopoint.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się:
    • śledzenie stanu realizacji zamówienia
    • dostęp do historii zamówień Użytkownika
    • dostęp do faktur
    • możliwość zapisania się do newslettera
    • możliwość dodania / zmiany danych adresowych
    • możliwość zmiany ustawień konta

    W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail. Użytkownik może podać również dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w sklepie internetowym.

    Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu email do niego przypisanego na adres elektroniczny z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.
   • Formularz kontaktowy. Formularz kontaktowy dostępny jest między innymi poprzez aktywację linku znajdującego się pod adresem www.velopoint.pl/kontakt Umożliwia on kontakt z Usługodawcą poprzez wybranie jednej z form: kontaktu zwrotnego za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail. Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail.
   • Dodawanie opinii o zakupionych produktach. Użytkownik, który zakupił produkty w Sklepie internetowym może uzupełnić formularz opinii o produkcie zawierający jego ocenę. Link prowadzący do formularza jest wysyłany na adres podany podczas składania zamówienia. Do uzupełnienia formularza wymagane jest wskazanie autora opinii. Autor może zostać określony w dowolny sposób, tj. Użytkownik może wskazać swoje imię, nazwisko lub pseudonim.
   • Udostępnianie strony www. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony www.velopoint.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.
  • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
   • Udostępnienie strony www - umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.
   • Formularz kontaktowy - umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy.
   • Dodawanie opinii o zakupionych produktach - umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania uzupełnionego formularza Usługodawcy. Do przesłania formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa z chwilą zamieszczenia przez Usługodawcę w ramach odpowiedniej podstrony internetowej www.velpoint.pl opinii o zakupionym produkcie.
   • Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Konta klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie Użytkownika.
  • Zmiana części regulaminu dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną.
   • Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:
    • funkcjonalności sklepu internetowego,
    • obowiązujących przepisów prawa,
    • profilu działalności Usługodawcy,
    • świadczonych usług,
   • Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta lub poprzez wyświetlenie informacji w postaci wyskakującego okienka tzw. Pop-upa. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła lub udostępnia nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

XII. WARUNKI TECHNICZNE

  • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
   • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.
   • Włączoną obsługę Java Script.
   • Aktywny adres e-mail.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. maja 2018 r.
  • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
  • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
  • Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
  • Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.velopoint.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  część II zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego procesu przetwarzania;
 • w części III znajdują się informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszym profilu w Social Mediach,
 • część IV to informacje o plikach cookies.

Do każdej części i poszczególnych informacji dotrzesz klikając w odnośniki w przedstawionym spisie treści.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Administrator

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest PRZEMYSŁAW SZOPA z siedzibą przy ul. Św. Rocha 99, 35-330 Rzeszów, Polska; tel. 533867707. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”. Nasze dane: NIP: 8133723575, REGON: 364806110.
 • Możesz skontaktować się z nami:
  • listownie: ul. Św. Rocha 99, 35-330 Rzeszów,
  • e-mailem na adres: info@velopoint.pl,
  • telefonicznie pod numerem: +48 533867707.

§ 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

 • „Serwis” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.velopoint.pl;
 • „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;
 • „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj;
 • „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube, Instagram oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych

 • Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 • Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • możesz dokonywać ich sprostowania,
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 • W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 • Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5. Prawo sprzeciwu

 • W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 • Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

§ 7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH PRZETWARZANIA

§ 8. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.

 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  • podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Nie.

§ 9. Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie.
  • Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisu.
  • Marketingowym polegającym na:
   • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
   • dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;
   • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych; reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie.
 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie 1, podpunkcie 3 powyżej.

  Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • punktom odbioru rowerów, do których dostarczamy zamówione przez Ciebie produkty,
  • operatorom płatności elektronicznych,
  • firmom przewozowym i kurierskim,
  • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów i automatyzacji marketingu;
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  • kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Przez czas:
  1. trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia działań marketingowych przez nas
  albo
  1. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych
  albo
  1. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Nie.

§ 10. Realizacja zamówienia bez zakładania konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisu.
  • Marketingowym polegającym na:
   • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
   • dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;
   • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych. Reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie.
 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zrealizować zamówienia za pośrednictwem Serwisu, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie 1, podpunkcie 2 powyżej.

  Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • punktom odbioru rowerów, do których dostarczamy zamówione przez Ciebie produkty,
  • operatorom płatności elektronicznych,
  • firmom przewozowym i kurierskim,
  • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów i automatyzacji marketingu,
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  • kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Przez czas:
  1. prowadzenia działań marketingowych przez nas
  albo
  1. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych
  albo
  1. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Nie.

§ 11. Wystawianie opinii dotyczących Serwisu w serwisie Google, Facebook oraz na stronie Serwisu lub opinii dotyczących zakupionych za pośrednictwem Serwisu produktów

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  Aby badać satysfakcję klienta oraz dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy Twojej opinii dotyczącej jakości oferowanych przez nas świadczeń. W tym celu wysyłamy na Twój adres mailowy wiadomości odsyłające do odpowiednich formularzy.

 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy wiedzieli, co możemy poprawić.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Poprawa jakości świadczonych usług oraz dostarczanie towarów najwyższej jakości.

 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  • podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu;
  • podmiotom gromadzącym i publikującym opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Przez czas:
  1. publikacji Twojej opinii o sklepie lub produkcie
  albo
  1. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Nie.

§ 12. Newsletter

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  Marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, a także analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań.

 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów i automatyzacji marketingu;
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  • podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Przez czas:
  1. prowadzenia działań marketingowych przez nas
  albo
  1. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych
  albo
  1. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Nie.

III. NASZ PROFIL W SOCIAL MEDIA

§ 13. Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz;
  • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;
  • udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil;
  • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media;
  • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. czy Instagram danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Limited oraz Instagram Inc.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Przez czas:
  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

IV. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

§ 14. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 • W Serwisie stosujemy pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis i służą przede wszystkim optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu danych statystycznych.
 • Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • konfiguracji Serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:
   • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  • marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie;
  • uwierzytelniania Twojej osoby w serwisie poprzez zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach Serwisu;
  • analiz i badań poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

§ 15. Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 • stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 • zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie. Więcej o zewnętrznych plikach cookies przeczytasz w § 18.

§ 16. Jak usunąć pliki cookies

§ 17. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§ 18. Zewnętrzne pliki cookies

 • Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 • Korzystamy z usług:
  • Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
   w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
  • Google Ads, dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
   w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
 • Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 2a powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 • W związku z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).